RÁMCOVÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKOVÉ STRÁNCE PIVOVAR SAMSON

I. Organizátor soutěží

1.1 Organizátor soutěží, společnost EMC a.s., se sídlem: Štěpánská 535/6, 120 00 Praha 2, IČO: 46357424, DIČ: CZ46357424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2750 (dále jen „organizátor"), pořádá soutěže v období stanoveném ve zveřejněném příspěvku na internetové síti Facebook jménem stránky Pivovar Samson (dále jen „soutěžní období").

1.2 Soutěže jsou zveřejněny na adrese https://www.facebook.com/samson1795 (dále jen „Pivovar Samson“).

II. Pravidla soutěží

2.1 Tato rámcová pravidla soutěží jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce https://www.facebook.com/samson1795. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi prezentován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s konkrétní soutěží. Tato pravidla společně s pravidly konkrétní soutěže uvedenými v příspěvku zveřejněném na internetové síti Facebook jménem stránky Pivovar Samson jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

2.2 Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Soutěž není jakýmkoliv způsobem sponzorována, schvalována nebo spravována či spojena se sítí Facebook.

III. Účastníci soutěží

3.1 Konkrétní soutěž je určena osobám starším 18 let s doručovací adresou na území České Republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

3.2 Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto rámcovým pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

IV. Podmínky účasti v soutěžích

4.1 Každý, kdo se chce konkrétní soutěže zúčastnit, musí následovat pokyny v příspěvku zveřejněném na internetové síti Facebook jménem stránky Pivovar Samson. Jakákoliv jiná forma příspěvku či odpovědi je neplatná.

4.2 Zapojením se do konkrétní soutěže, například odesláním zprávy či zveřejněním komentáře u postu na sociální síti Facebook, souhlasí soutěžící s těmito rámcovými pravidly a potvrzuje, že je starší 18 let. Neúplné příspěvky či odpovědi nebo samostatně uveřejněné nebo zaslané příspěvky či odpovědi zaslané jinak, než je definováno v příspěvku zveřejňujícím soutěž, nebudou považovány za řádnou odpověď na soutěžní otázky a budou vyloučeny. Každý soutěžící se smí té které soutěže zúčastnit jen jednou.

4.3 Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup na webovou stránku Pivovar Samson na internetové síti Facebook před koncem platnosti soutěže dle čl. 1.1 těchto rámcových pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v konkrétní soutěži tímto okamžikem.

4.4 Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit účastníka z konkrétní soutěže a odstranit případné příspěvky splňující jednu či více z následujících podmínek:

a) příspěvek obsahuje jakákoli nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy;

b) příspěvek má obsah, který je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky;

c) příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření či jiné informace nebo součásti, jež mohou dle Pivovaru Samson nebo organizátora porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k jednání vykazujícímu nekalou soutěž; Pivovar Samson se rozumí společnost Pivovar Samson s.r.o., IČ: 02495520 (dále jen „Pivovar Samson“);

d) příspěvek obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;

e) příspěvek by mohl poškodit dobré jméno organizátora nebo Pivovar Samson;

f) příspěvek má obsah, jenž by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby (zejména pokud zobrazuje obchodní označení jiné osoby než značky Samson);

g) obsah příspěvku dle uvážení organizátora nebo Pivovar Samson neodpovídá zadání konkrétní soutěže.

4.5 Soutěžící zapojením do konkrétní soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo (text, fotografie, video) je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím díla v rámci této soutěže a dle těchto rámcových pravidel.

4.6 Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v konkrétní soutěži si musí účastník příslušné soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti s konkrétním soutěžním příspěvkem je odpovědný sám účastník příslušné soutěže.

4.7 Vložením soutěžního příspěvku soutěžící uděluje organizátorovi a Pivovaru Samson souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, pro marketingové účely a propagaci značky Samson a/nebo pro obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, bez časového, územního či jiného omezení. Za případné užití díla organizátorem a/nebo Pivovarem Samson soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

V. Ceny

5.1 Do konkrétní soutěže budou organizátorem nebo Pivovarem Samson vloženy ceny definované v příspěvku zveřejněném na internetové síti Facebook jménem stránky Pivovar Samson.

VI. Výherce

6.1 Způsob určení výherce (výherců) konkrétní soutěže bude definován v příspěvku zveřejněném na internetové síti Facebook jménem stránky Pivovar Samson. V případě shody několika soutěžících je pro stanovení dalšího pořadí správných odpovědí rozhodující čas zveřejnění komentáře/příspěvku/zprávy soutěžícího se správnými odpověďmi na stránce Pivovar Samson na internetové síti Facebook, který je u zveřejněného komentáře/příspěvku/zprávy uveden. V případě shody i podle tohoto bodu rozhoduje o pořadí účastníků organizátor.

6.2 Takto stanovený výherce každé výhry bude zveřejněn v příspěvku zveřejněném na internetové síti Facebook jménem stránky Pivovar Samson, a to s uvedením jména jeho facebookového profilu, se kterým se příslušné soutěže účastnil, jako výherce příslušné ceny. Zveřejnění výherců proběhne nejpozději 30. den po konci soutěžního období. V případě, že výherce do pěti pracovních dnů od zveřejnění jména jeho Facebook profilu nebude organizátora kontaktovat komentářem/příspěvkem/zprávou na stránce Pivovar Samson v internetové síti Facebook nebo jiným způsobem definovaným organizátorem pro domluvení předání výhry nebo odmítne výhru převzít, ztrácí právo na výhru. Výhercem se pak může dle rozhodnutí organizátora stát další soutěžící v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není výhra udělena nebo organizátor soutěže nerozhodne, že výhra zůstává v jeho držení.

VII. Práva a povinnosti

7.1 Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím.

7.2 Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

7.3 Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.4 Všichni účastníci příslušné soutěže nesou veškeré své náklady, které jim v souvislosti s účastí v konkrétní soutěži nebo čerpáním výhry vzniknou, zejména poplatků za přístup k internetu nebo poplatků telefonnímu operátorovi. Organizátor neodpovídá za změnu podmínek ze strany příslušného poskytovatele služeb souvisejících s čerpáním výhry, které mohou mít na čerpání dané výhry vliv. Zároveň nezodpovídá za změnu podmínek ovlivňujících čerpání výhry z jiných důvodů, které vznikly nezávisle na organizátorovi.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Účastí v konkrétní soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi a Pivovaru Samson souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu své e-mailové adresy, telefonního čísla a profilu na síti Facebook za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu příslušné soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu takovéto soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pivovaru Samson;

b) dává organizátorovi a Pivovar Samson v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, které organizátorovi a Pivovar Samson v souvislosti se svou účastí v konkrétní soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora a Pivovaru Samson, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pivovaru Samson a na adrese dle bodu 1.2 těchto pravidel, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a Pivovarem Samson. Organizátor a Pivovar Samson jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, Pivovar Samson nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo Pivovar Samson provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li takovýto požadavek doručen před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi a Pivovaru Samson, v souladu s občanským zákoníkem, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo Pivovarem Samson v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi a Pivovaru Samson tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor nebo Pivovar Samson snímek v souladu s jeho určením poskytne.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti organizátora a soutěžících v těchto rámcových pravidlech neuvedená se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, a to zejména, nikoliv však výlučně, občanským zákoníkem.

9.2 Pro rozhodování případných sporů vzniklých v souvislosti s používáním těchto rámcových pravidel jsou příslušné soudy České republiky.

9.3 Tato rámcová pravidla jsou účinná dnem jejich zveřejnění.